คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์

ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์
ประธานสาขา
อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ยะรา
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.ไซนิล สมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย
อาจารย์ประจำสาขา
อ.นิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย์
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.พัชนี แสนไชย
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาภาพยนตร์


Choose a Language :