คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์
ประธานสาขา
ผศ.ดร.จรัล มานตรี
อาจารย์ประจำสาขา
รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.วิรัชต์ แสงดาวฉาย
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.ณิชาภา แก้วประดับ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.มนัสวี พัวตระกูล
อาจารย์ประจำสาขา
อ.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน