ข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลสาธารณะ

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

O17 : E-Service

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
http://management.bsru.ac.th/

Facebook คณะวิทยาการจัดการ
https://www.facebook.com/MsBSRU

 

Line คณะวิทยาการจัดการ 

บริการสำหรับนักศึกษา

http://management.bsru.ac.th/ms_students/

 

บริการสำหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ
http://management.bsru.ac.th/ms_personnel/

Choose a Language :