คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

ดร.วัศยา หวังพลายเจริญสุข
ประธานสาขาวิชา
รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.เกษรา โพธิ์เย็น
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.อาภา วรรณฉวี
อาจารย์ประจำสาขา
อ.เดชา พนาวรกุล
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง
อาจารย์ประจำสาขา
อ.กมลวรรณ ทองฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขา
Choose a Language :