คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ.เดชา พนาวรกุล
ประธานสาขา
รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.เกษรา โพธิ์เย็น
อาจารย์ประจำสาขา
รศ.นงนุช อุณอนันต์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.อาภา วรรณฉวี
อาจารย์ประจำสาขา
อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์