คณาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

อ.อารยา แสงมหาชัย
ประธานสาขา
ดร.พรรณา ศรสงคราม
อาจารย์ประจำสาขา
อ.สรสินธุ์ ฉายสินสอน
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.สุเมธ ใจเย็น
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.วิชุณี สารสุวรรรณ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล


Choose a Language :