คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา
ประธานสาขา
ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล
อาจารย์ประจำสาขา
อ.เดือนเด่น วสุนันต์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.อนุชิต ขลุ่ยนาค
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาการตลาด