คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.ขวัญชัย ช้างเกิด
ประธานสาขา
ผศ.นิตยา มณีวงศ์
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.กรองทอง หีบโคกสูง
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์