ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ทุนศรีสมเด็จ

 ภายหลังเข้าศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคเรียนตามประเภทของทุน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 1. เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการรับสมัครทุกรอบ ตามระบบ TCAS 2565 ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาความเป็นเลิศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาละ 1 ทุน และกลุ่มสาขาวิชาที่มีผู้มารายงานตัวมากที่สุด สาขาวิชาละ 1 ทุน รวมตันทั้งสิ้น จำนวน 20 ทุน

  พิจารณาจากผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเท่ากัน ให้คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณี

 1. เป็นการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้การได้รับทุนสนับสนุนในภาคเรียนถัดไป ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 2 และข้อ 3
 2. ผู้ได้รับทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนแรกเข้าไปก่อน เพราะได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนไม่เกิน 60 วัน นับแต่เปิดภาคเรียน

ทุนประเภทความสามารถพิเศษ

ภายหลังเข้าศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคเรียนตามประเภทของทุน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

 1. เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแจ้งความประสงค์โดยใช้ความสามารถพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ การแสดง ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น และผ่านการทดสอบความสามารถจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 20 ทุน โดย
  1.1 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษระดับประเทศจะได้รับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตในทุกภาคเรียนตามระยเวลาการศึกษาของหลักสูตร
  1.2 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษระดับนานาชาติจะได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

  สำหรับความารถพิเศษด้านดนตรีไทย ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
   – สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัดจะได้รับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตในทุกภาคเรียนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
   – สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษระดับชาติจะได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

  1.3 ความสามารถพิเศษที่ผู้สมัครนำมาใช้การพิจารณา กรณีที่เป็นประเภทการแข่งขัน ต้องเป็นการจัดโดยองค์กรหรือสามาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น กรณีเป็นความสามารถเฉพาะตัว ให้เป็นการพิจารณาความสามารถของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 1. การได้รับทุนสนับสนุนในภาคเรียนถัดไป ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 2 และข้อ 3
 2. ผู้ได้รับทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนแรกเข้าไปก่อน และจะได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนไม่เกิน 60 วัน นับแต่เปิดภาคเรีย

ทุนสนับสนุนขาสาขาวิชา

ภายหลังเข้าศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคเรียนตามประเภทของทุน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

 1. เป็นการให้ทุนการศึกษาในทุกสาขาวิชาที่เป็ดรับสมัคร สาขาวิชาละ 1 ทุน แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการรับสมัครทุกรอบ ตามระบบ TCAS 2565 พิจารณาจากผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร สูงสุดในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. เป็นการให้ทุนสนับสนุนตลอดหลักสูตรเท่ากัน ให้คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณี
 3. ผู้ใดรับทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนแรกเข้าไปก่อน และจะได้รับธรรมเนียมการศึกษาคืนไม่เกิน 60 วัน นับแต่เปิดภาคเรียน

ทุนสนับสนุนขาสาขาวิชา

ภายหลังเข้าศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคเรียนตามประเภทของทุน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

 1. เป็นการให้ทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากโรงเรียน/สถาบันการศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะโรงเรียนที่ส่งรายชื่อนักเรียนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียยนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  สำหรับการพิจารณาจัดสรรจำนวนทุน ให้พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งรายชื่อมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่จำนวน 20 คนขึ้นไป /โรงเรียนละ 2 ทุน

 2.  เป็นการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตร ทั้งนี้การได้รับทุนสนับสนุนในภาคเรียนถัดไป ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 2 และข้อ 3
 1. ผู้ได้รับทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนแรกเข้าไปก่อน และจะได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนไม่เกิน 60 วัน นับแต่เปิดภาคเรียน
Choose a Language :