สาขาวิชาภาพยนตร์

“เรียนประหยัด ถนัดทำ เน้นย้ำความเป็นมืออาชีพ

Practice makes perfect.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 190,100 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 27,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 23,300 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 2 ชั้น 12A 02-473-7000 ต่อ 5704
2 อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ยะรา อาคาร 2 ชั้น 12A 02-473-7000 ต่อ 5704
4 อ.ดร.ไซนิล สมบูรณ์ อาคาร 7 ชั้น 1 02-473-7000 ต่อ 5704
5 อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย อาคาร 2 ชั้น 12A 02-473-7000 ต่อ 5704
5 อ.นิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 12A 02-473-7000 ต่อ 5704
6 ผศ.พัชนี แสนไชย 766 02-473-7000 ต่อ 5704
Choose a Language :