เจ้าหน้าที่คณะฯ

นางสาวพิมพร พานทอง
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภิรษา โชติรุจิโสภณ
นักวิชาการศึกษา
นายสาธิต ศิลารักษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายจินดา ติระกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมานิต ฆ้องบ้านโข้ง
นักวิชาการพัสดุ
นายจิรนัย แดงดี
นักวิชาการศึกษา
นางสาววิภา แก้วชมร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจรัสมณี โอวุฒิธรรม
นักเอกสารสนเทศ
นายร่มไทร ฉ่ำคล้าม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอนุชา แก้วละมุล
นักวิชาการศึกษา
นายวุฒิวัฒน์ เดชเรือง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายธีรนัย ฉิมพสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววินนาฎ พยัคฆ์โสม
นักวิชาการศึกษา
นายสมคะเน หนูเล็ก
พนักงานขับรถ
Choose a Language :