คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

ผศ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์
ประธานสาขา
ผศ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ณัฎฐ์ เดชะปัญญา
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ดร.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.อิศรา ยิ่งยวด
อาจารย์ประจำสาขา
Choose a Language :