คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์
ประธานสาขา
ผศ.ดร.นภัสพร นิยะวานนท์
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
อาจารย์ประจำสาขา
อ.เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.สุพรรษา ยศแสง
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ


Choose a Language :