คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์
ประธานสาขา
อ.นภัสพร นิยะวานนท์
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
อาจารย์ประจำสาขา
อ.เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ