คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์

อ.รัตนา บุญอ่วม
ประธานสาขา
ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ดร.อารียา จุ้ยจำลอง
อาจารย์ประจำสาขา
อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.ณัฐกานต์ แก้วขำ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.กรวุฒิ อาศนะ
อาจารย์ประจำสาขา
Choose a Language :