คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

อ.รัตนา บุญอ่วม
ประธานสาขา
ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร
อาจารย์ประจำสาขา
ดร.อารียา จุ้ยจำลอง
อาจารย์ประจำสาขา
อ.รัตนา เทียมถนอม
อาจารย์ประจำสาขา
อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
อาจารย์ประจำสาขา