คณาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

อ.วรศิริ ผลเจริญ
ประธานสาขา
ผศ.ดร.ตุลยราศรี ประเทพ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.อภิญญา นุชนารถ
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.จารุณี บุญเรืองรัตน์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.มนชนก จุลสิกขี
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว


Choose a Language :