หลักสูตร (ปรับปรุง 2565)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน »

บัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาการบัญชี »

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว »
Choose a Language :