คณาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน

ผศ.ดร.นเรศ นิภากรพันธ์
ประธานสาขา
รศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว
อาจารย์ประจำสาขา
อ.ธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.จีรภรณ์ กิจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.กมเลศ คงดำ
อาจารย์ประจำสาขา
Choose a Language :