คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์
ประธานสาขา
รศ.ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี
อาจารย์ประจำสาขา
รศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว
อาจารย์ประจำสาขา
อ.ธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.จีรภรณ์ กิจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์