สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

“คนสมาร์ท โลจิสติกส์สมาร์ท

Smart logistics, Smart people.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 92,700 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 96,600 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,100 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,800 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 ผศ.ขวัญชัย ช้างเกิด (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 13 -
2 ผศ.ดร.นิตยา มณีวงศ์ อาคาร 7 ชั้น 13 -
3 ดร.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ อาคาร 7 ชั้น 13 083-446-2189
4 อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร อาคาร 7 ชั้น 1 -
5 ผศ.ดร.กรองทอง หีบโคกสูง อาคาร 7 ชั้น 13 -
Choose a Language :