สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน

“เรียนเศรษฐศาสตร์ในวันนี้ เป็นอนาคตของชาติที่ดีในวันหน้า

Study economics today be future of the nation.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 92,700 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,100 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,800 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 ผศ.ดร.นเรศ นิภากรพันธ์ (ประธานสาขาวิชา) 761 085-825-5618
2 รศ.ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี 764 02-473-7000 ต่อ 4101
3 รศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว 761 02-473-7000 ต่อ 4101
4 อ.ธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ 761 085-065-2599
5 อ.จีรภรณ์ กิจเจริญ 761
5 อ.กมเลศ คงดำ -
Choose a Language :