สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

“มุ่งเน้นความรู้ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรม"

Explore knowledge, culture and technology beyond innovationค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 346,700 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก (ภาคเรียนแรกเข้า) : ประมาณ 46,400 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 42,900 บาท


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 อ.ฐิติยา กลบสันเทียะ (ประธานสาขาวิชา) 751 -
2 อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย 751 -
3 อ.กรกช วนกรกุล 751 -
4 อ.ธนัช กรศุภกิจ 751 -
5 Aj.Chito Moldogo Mataac 751 -
Choose a Language :