สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

“นักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยการใช้ไอทีอย่างฉลาด

Business professional together with Intelligent IT.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 109,400 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 115,600 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 17,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 16,200 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 13,200 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,200 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 อ.อารยา แสงมหาชัย (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 4 088-959-7441
2 ดร.พรรณา ศรสงคราม อาคาร 7 ชั้น 4 089-892-3134
3 อ.สรสินธุ์ ฉายสินสอน อาคาร 7 ชั้น 4 065-229-5394
4 ผศ.สุเมธ ใจเย็น อาคาร 7 ชั้น 1 081-922-0095
5 ผศ.วิชุณี สารสุวรรรณ อาคาร 7 ชั้น 4 085-063-6466
6 อ.พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา อาคาร 7 ชั้น 4 083-543-4580
Choose a Language :