สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

“สร้างสรรค์การศึกษาที่เหนือกว่า

Educational Creation Beyond.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 94,100 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 96,600 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,300 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,800 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 ผศ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ (ประธานสาขาวิชา) 763 081-750-1543
2 ผศ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ 755 -
3 อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ 769 081-347-8600
4 ผศ.ณัฎฐ์ เดชะปัญญา อาคาร 7 ชั้น 11 -
5 ผศ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ 764 -
6 อ.อิศรา ยิ่งยวด 763 -
Choose a Language :