สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

“สนุกทุกการเรียนรู้ มุ่งสู่งานบริการ เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ

Travel isn’t a reward for life, but an education for living.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 94,100 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 96,600 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,300 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,800 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 อ.วรศิริ ผลเจริญ (ประธานสาขาวิชา) 7148 087-815-8443
2 ผศ.ดร.ตุลยราศรี ประเทพ 7139 061-985-6645
3 อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ 7147 081-448-2378
4 ผศ.อภิญญา นุชนารถ 7148 081-803-6408
5 ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ 7148 082-542-8999
6 อ.จารุณี บุญเรืองรัตน์ 7148 065-535-1549
7 อ.มนชนก จุลสิกขี 7148 081-013-4430
Choose a Language :