สาขาวิชาการบัญชี

“รอบรู้งานบัญชี มีทักษะการบริหาร เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

Accounting all rounders with management and technology expertise.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 92,700 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 97,300 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,100 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,900 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี>> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 ผศ.อุกฤต คูหพันธ์ (ประธานสาขาวิชา) 768 ไม่มี
2 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร อาคาร 7 ชั้น 1 4001
3 ผศ.สิริรักษ์ ศรีเสวก 764 -
4 ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย 768 -
5 อ.มรกต ภู่ทอง 768 4108
6 อ.สมาพร ปัญญาวรายุทธ 768 4108
7 ผศ.ดร.วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน 768 4108
Choose a Language :