สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

“รู้จริงการบริหารงาน แตกฉานการบริหารคน บริหารอนาคตของเราเอง"

Manage our future.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 92,000 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 97,300 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,100 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,900 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 อ.เดชา พนาวรกุล (ประธานสาขาวิชา) 787 061-616-4664
2 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร อาคาร 7 ชั้น 1 081-848-3358
3 ผศ.เกษรา โพธิ์เย็น 765 081-732-2724
4 อ.อาภา วรรณฉวี 787 083-123-8058
5 ดร.วัศยา หวังพลายเจริญสุข 765 083-234-8454
6 ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง 765 092-659-1691
7 อ.กมลวรรณ ทองฤทธิ์ 765 -
Choose a Language :