สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

“สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อก้าวทันโลกธุรกิจในอนาคต

Build entrepreneurial skills to keep pace with the future world.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 92,700 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 98,000 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,100 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,600 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ (ประธานสาขาวิชา) 764 -
2 ผศ.ดร.นภัสพร นิยะวานนท์ 766 -
3 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 766 -
4 ผศ.ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี 764 -
5 อ.เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์ 764 -
6 อ.สุพรรษา ยศแสง 764 -
Choose a Language :