คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ฐิติยา กลบสันเทียะ
อาจารย์ประจำสาขา
อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย
อาจารย์ประจำสาขา
อ.กรกช วนกรกุล
อาจารย์ประจำสาขา
Mr.Chito Moldogo Mataac
อาจารย์ประจำสาขา
อ.ดร.ธนัช กรศุภกิจ
ประธานสาขา
Choose a Language :