สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์

“เรียนรู้นวัตกรรมสื่อ สร้างนักสื่อสารสู่สังคมดิจิทัล

Media innovation for digital society.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 92,700 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 95,200 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,100 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,600 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 อ.รัตนา บุญอ่วม (ประธานสาขาวิชา) 769 และ อาคาร 7 ชั้น 7 089-889-8298
2 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 7102 -
3 ผศ.ดร.อารียา จุ้ยจำลอง 762 -
4 อ.รัตนา เทียมถนอม 762 '081-784-2702
5 อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข 763 -
6 ดร.ณัฐกานต์ แก้วขำ -
Choose a Language :