คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา
ประธานสาขา
ผศ.ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี
อาจารย์ประจำสาขา
อ.เดือนเด่น วสุนันต์
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล
อาจารย์ประจำสาขา
อ.อนุชิต ขลุ่ยนาค
อาจารย์ประจำสาขา