[:th]หลักสูตร[:]

หลักสูตร (ปรับปรุงปี 2565)

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
- สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
- สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
- สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
- สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
- สาขาวิชาภาพยนตร์

advanced divider

หลักสูตร (ปรับปรุงปี 2560)

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

Choose a Language :