ดาวน์โหลดแบบฟอร์ใบคำร้อง​

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ใบคำร้อง

ทบ.1

คำร้องทั่วไป

ทบ.6

คำร้องขอพักการเรียน/คืนสภาพ

ทบ.7

คำร้องขอลาออก/ย้ายมหาวิทยาลัย

ทบ.9

คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

ทบ.10

คำร้องขอยกเว้นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ทบ.12

คำร้องขอยกเลิกการเรียน

ทบ.14

คำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิศิษ

ทบ.15

คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา

Choose a Language :