ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 อ.ธนัช กรศุภกิจ (ประธานสาขาวิชา) 751 089-200-8009
2 อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย 751 081-874-9439
3 อ.กรกช วนกรกุล 751 096-412-6915
4 อ.โศภิณภา สุนทรวร 751 089-684-9305

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 อ.เดชา พนาวรกุล (ประธานสาขาวิชา) 787 061-616-4664
2 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร อาคาร 7 ชั้น 1 081-848-3358
3 ผศ.เกษรา โพธิ์เย็น 765 081-732-2724
4 รศ.นงนุช อุณอนันต์ 765 089-011-7258
5 อ.อาภา วรรณฉวี 787 083-123-8058
6 อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข 765 083-234-8454
7 ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง 765 092-659-1691

สาขาการตลาด ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา (ประธานสาขาวิชา) 767 081-923-7710
2 ผศ.ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี 764 089-445-7689
3 ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล 767 086-388-9795
4 อ.เดือนเด่น วสุนันต์ 767 089-112-5685
5 อ.อนุชิต ขลุ่ยนาค 767 086-354-6854

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 อ.อารยา แสงมหาชัย (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 4 088-959-7441
2 ดร.พรรณา พูนพิน อาคาร 7 ชั้น 4 089-892-3134
3 อ.สรสินธุ์ ฉายสินสอน อาคาร 7 ชั้น 4 065-229-5394
4 ผศ.สุเมธ ใจเย็น อาคาร 7 ชั้น 1 081-922-0095
5 ผศ.วิชุณี สารสุวรรรณ อาคาร 7 ชั้น 4 085-063-6466
6 อ.พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา อาคาร 7 ชั้น 4 083-543-4580

สาขาการประกอบการธุรกิจ ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 4 สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 085-146-8279
2 อ.นภัสพร นิยะวานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 02-473-7000 ต่อ 1706
3 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ อาคาร 7 ชั้น 4 สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 02-473-7000 ต่อ 1706
4 ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี อาคาร 7 ชั้น 4 สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 02-473-7000 ต่อ 1706

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 อ.ขวัญชัย ช้างเกิด (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 13 086-577-8742
2 ผศ.นิตยา มณีวงศ์ อาคาร 7 ชั้น 13 081-734-9501
3 อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ อาคาร 7 ชั้น 13 083-446-2189
4 อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร อาคาร 7 ชั้น 1 086-306-7907
5 ผศ.กรองทอง หีบโคกสูง อาคาร 7 ชั้น 13 098-402-9246

สาขาเศรษฐศาสตร์ ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ (ประธานสาขาวิชา) 761 085-825-5618
2 รศ.ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี 764 02-473-7000 ต่อ 4101
3 รศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว 761 02-473-7000 ต่อ 4101
4 อ.ธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ 761 085-065-2599

สาขาการบัญชี ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 อ.สมาพร ปัญญาวรายุทธ (ประธานสาขาวิชา) 768 02-473-7000 ต่อ 4108
2 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร อาคาร 7 ชั้น 1 02-473-7000 ต่อ 4001
3 ผศ.สิริรักษ์ ศรีเสวก 764 02-473-7000 ต่อ 4108
4 ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย 768 02-473-7000 ต่อ 4108
5 อ.มรกต ภู่ทอง 768 02-473-7000 ต่อ 4108
6 ผศ.อุกฤต คูหพันธ์ 768 02-473-7000 ต่อ 4108
7 ผศ.วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน 768 02-473-7000 ต่อ 4108

สาขาการท่องเที่ยว ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ (ประธานสาขาวิชา) 7148 087-815-8443
2 ผศ.ดร.ตุลยราศรี ประเทพ 7139 061-985-6645
3 อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ 7147 081-448-2378
4 ผศ.อภิญญา นุชนารถ 7148 081-803-6408
5 อ.จารุณี บุญเรืองรัตน์ 7148 082-542-8999
6 อ.วรศิริ ผลเจริญ 7148 065-535-1549
7 อ.มนชนก จุลสิกขี 7148 081-013-4430

สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ผศ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ (ประธานสาขาวิชา) 763 081-750-1543
2 ผศ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ 755 081-923-2626
3 อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ 769 081-347-8600
4 ผศ.ณัฎฐ์ เดชะปัญญา อาคาร 7 ชั้น 11 092-462-5615
5 ผศ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ 764 080-210-8210
6 อ.อิศรา ยิ่งยวด 763 087-037-4440

สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 อ.รัตนา บุญอ่วม (ประธานสาขาวิชา) 769 และ อาคาร 7 ชั้น 7 089-889-8298
2 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 7102 02-473-7000 ต่อ 4102
3 ดร.อารียา จุ้ยจำลอง 762 02-473-7000 ต่อ 4102
4 อ.รัตนา เทียมถนอม 762 081-784-2702
5 อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข 763 02-473-7000 ต่อ 4011

สาขาการสื่อสารมวลชน ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 7 02-473-7000 ต่อ 4121
2 ผศ.ดร.จรัล มานตรี 773 02-473-7000 ต่อ 4121
3 รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย 769 02-473-7000 ต่อ 4102
4 ผศ.วิรัชต์ แสงดาวฉาย อาคาร 7 ชั้น 8 089-233-5255
5 ผศ.ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 762 081-317-9422
6 ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ 762 02-473-7000 ต่อ 4121
7 อ.ณิชาภา แก้วประดับ 763 086-894-5999
8 อ.มนัสวี พัวตระกูล 763 02-473-7000 ต่อ 4121
9 อ.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ 773 081-759-8722

สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ⊕

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 2 ชั้น 12A -
2 อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ยะรา อาคาร 2 ชั้น 12A -
4 อ.ไซนิล สมบูรณ์ อาคาร 7 ชั้น 1 -
5 อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย อาคาร 2 ชั้น 12A -
5 อ.นิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 12A -
6 อ.พัชนี แสนไชย 766 -
Choose a Language :