ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2567

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2567
คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

สถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลด
หนังสือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หนังสือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฉบับเต็ม)
คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลดรูปแบบเล่มบัณฑิตนิพนธ์

รูปแบบการทำเล่มบัณฑิตนิพนธ์

ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ดาวน์โหลดรายงานเวลาการปฏิบัติงาน

รายงานเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษาเป็นผู้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจริงเป็นรายสัปดาห์ และผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพลงนามกำกับผลการปฏิบัติงาน


.

Choose a Language :