ข่าวสารอาจารย์/บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงพยาบาลบางไผ่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่บุคลากร จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ (สิทธิประกันสังคม ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

{Up-Next} กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงพยาบาลบางไผ่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่บุคลากร จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ (สิทธิประกันสังคม ไม่เสียค่าใช้จ่าย) —- ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ให้ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ : https://forms.gle/9Q3Cz4wM4hv554bZ6 ภายในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 . และเข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 —- ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับบริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

{Recent News} การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับบริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด —- วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ จำกัด ณ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยทางบริษัทมีความประสงค์รับสมัครงานบัณฑิตจบใหม่จากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2565 (หากไม่มารับตามกำหนด จะเสียค่าปรับในการขอรับเอกสารชุดละ 500 บาท) ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ลิงก์ https://link.bsru.ac.th/hc1 (กดค้นหา แล้วใส่รหัสนักศึกษาเพื่อความสะดวก) —————————————————- Q&A : ถามตอบ Q: ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการมารับใบปริญญาบัตร? A: บัตรประชาชน Q: ไม่สะดวกมารับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง สามารถทำอย่างไรได้บ้าง? A: บัณฑิตสามารถทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ Q: ไม่สะดวกมารับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ไหม? A: ไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ หากบัณฑิตไม่สะดวกมาติดต่อ ให้ทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน Q: ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบปริญญาบัตรแทน ต้องดำเนินการอย่างไร? A: ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ ลงนามให้เรียบร้อยพร้อมระบุใช้สำหรับรับใบปริญญาบัตร Q: อยากเลื่อนรับปริญญาเป็นปีหน้า ต้องทำอย่างไร? […]

{Announcement} ปฏิทินวิชาการและกำหนดวันสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

{Announcement} ปฏิทินวิชาการและกำหนดวันสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 —- ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการและกำหนดวันสอนชดเชย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ปฏิทินวิชาการและกำหนดวันสอนชดเชย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 —- ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/2565

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/2565 1. นักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบโดยผ่านช่องทาง https://link.bsru.ac.th/gpb ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 65 – 30 พ.ย. 65 2. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” หลังจากกรอกรายละเอียดในระบบ 7 วันทำการ 3. นักศึกษานำ”หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ” ส่งสถานประกอบการ และอัพโหลดเอกสารใบตอบรับ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 65 – 16 ธ.ค. 65 4. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ส่งสถานประกอบการในวันแรกที่เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5. นักศึกษาสามารถบันทึกรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบ และ Save เก็บเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ได้ โดยนักศึกษาดูวิธีการบันทึกรายละเอียดผ่านการแจ้งเตือนใน Email 6. เมื่อครบกำหนด นักศึกษาสามารถ Save ไฟล์ หรือ Print รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำส่งอาจารย์นิเทศ 7. นักศึกษาดาวน์โหลด “แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างฯ” […]

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการรับใบปริญญาบัตร การเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับใบปริญญาบัตรที่ได้รับเมื่อวันรับจริง

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการรับใบปริญญาบัตร การเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับใบปริญญาบัตรที่ได้รับเมื่อวันรับจริง 1. บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2565 ———————– 2. บัณฑิตที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบถัดไป ให้มายื่นคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2565 ———————- 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 แต่พบปัญหาเกี่ยวกับใบปริญญาบัตรที่ได้รับไป ให้ลงชื่อในแบบฟอร์มแจ้งปัญหา ที่ลิงก์ https://link.bsru.ac.th/h2u

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 วันที่ 2 กันยายน 2565 (ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา _________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 กันยายน 2565 (ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา _________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 วันที่ 2 กันยายน 2565 (ภาคเช้า) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา _________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 กันยายน 2565 (ภาคเช้า) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา _________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 15 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 15 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา _________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา _________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ เวทีห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ ____________________________________________________ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ____________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ เวทีห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ ____________________________________________________ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ____________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา _________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ เวทีห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ ________________________________________________ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ เวทีห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ ________________________________________________ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ เวทีห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ ____________________________________________________ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ____________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ เวทีห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ ____________________________________________________ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ____________________________________________________

เชิญชวน บัณฑิต จองรูปถ่ายหมู่ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกสำหรับเพื่อนและคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยจะมีการถ่ายรูปหมู่ในวันซ้อมใหญ่

เชิญชวน บัณฑิต จองรูปถ่ายหมู่ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกสำหรับเพื่อนและคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยจะมีการถ่ายรูปหมู่ในวันซ้อมใหญ่ —- สามารถสอบถามรายละเอียดการจองและชำระเงิน ได้ที่ : ร้านเอกภัณฑ์ โทร : 0946492354 Line : 0929638882

1 2 3 4 45