msbsruadmin

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเพลงประจำสาขาโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเพลงประจำสาขาโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ (อพ.สธ.) ผลิตสื่อเว็บแอพลิเคชั่น สวนพฤกศาสตร์มะเกี๋ยง จำนวน 9 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ (อพ.สธ.) ผลิตสื่อเว็บแอพลิเคชั่น สวนพฤกศาสตร์มะเกี๋ยง จำนวน 9 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา นศ.เพื่อยกระดับการศึกษา วิชาการศึกษาทั่วไป ภารเรียน 1,2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา นศ.เพื่อยกระดับการศึกษา วิชาการศึกษาทั่วไป ภารเรียน 1,2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน——วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกันในหัวข้อเรื่อง ดังนี้-การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน-การอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างพลังแห่งความสุข ความสำเร็จในการทำงาน-การจัดทำแผนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และยังได้ความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ มากมายจากท่านวิทยากรอีกด้วย——ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ——#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน #BSRUNews

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566—-วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้1. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา2. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อดีตคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา3. คุณอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom—-ภาพ/ข่าวโดย : […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเทอม 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนและทีมวิทยากรในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือ University as Marketplace ได้ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลากหลาย และปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ช่วยหลัก ๆ คือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในปี 2556 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน… สามารถติดตามต่อได้ที่ […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส.ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์

  คณะวิทยาการจัดการ มบส.ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ มบส.ลุยพื้นที่ชุมชนสมุทรสาคร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ส่งคัดสรรชิง”สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 65” ดันขยายช่องขายบนออนไลน์ กระตุ้นยอดส่งออกกว้างขึ้นผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ ตนและทีมวิทยากรในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือ University as Marketplace ได้ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลากหลาย และปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ช่วยหลัก ๆ คือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในปี 2556 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 87