[:th]สำนักคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2563[:]

[:th]

{Announcement}
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2563
—-
คลิกเพื่อทำแบบสำรวจ >> bit.ly/339cD0L
—-
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562
—-
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ จะได้นำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด

[:]
Choose a Language :