การสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ : องค์ประกอบของบทละคร

การสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ : องค์ประกอบของบทละคร
ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์