“การเป็นผู้ประกอบการ” ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

อาจารย์นภัสพร นิยะวานนท์
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา