รายละเอียดและผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ต่องานบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์เดชา พนาวรกุล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยามนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Choose a Language :