กำหนดการพิจารณาทุนประเภทความสามารถพิเศษ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

กำหนดการพิจารณาทุนประเภทความสามารถพิเศษ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2562
—-
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

ด้านดนตรีไทย
อาคาร 30 ชั้น 12 เวลา 13.00 น.
สิ่งที่ต้องเตรียม
-หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล

ด้านดนตรีตะวันตก
อาคาร 27 ชั้น 14 เวลา 15.00 น.
สิ่งที่ต้องเตรียม
-หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล

ด้านกีฬา
อาคาร 27 ชั้น 1 โรงยิมเนเซียม เวลา 13.00 น.
สิ่งที่ต้องเตรียม
-ชุดกีฬา
-หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล

ด้านนาฏศิลป์ การแสดง
อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704A1 เวลา 13.00 น.
สิ่งที่ต้องเตรียม
-ผ้าโจงกระเบน
-เพลง จำนวน 3 เพลงตามความถนัด
-หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล

ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อาคาร 24 ชั้น 12 ห้อง 24122 เวลา 13.00 น.
สิ่งที่ต้องเตรียม
-หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล

ด้านศิลปะ
อาคาร 10 ชั้น 2 เวลา 13.00 น.
สิ่งที่ต้องเตรียม
-กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรียบ ขนาด A2
-ดินสอดำ สำหรับการวาดเส้น เช่น EE หรือ 6B ขึ้นไป
-ยางลบ, คัตเตอร์, กระดานรองเขียน, คลิปหนีบกระดาษ
-หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล

ด้านจิตสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์
อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องสุริยะ 1 เวลา 13.00 น.
สิ่งที่ต้องเตรียม
-หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล