โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “การศึกษาและการนำระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปสู่การปฏิบัติ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม “การศึกษาและการนำระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปสู่การปฏิบัติ”

วัถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเรื่องผลบประโยชน์ทับซ้อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

 

Choose a Language :