คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อ.สมาพร ปัญญาวรายุทธ
ประธานสาขา
ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย
อาจารย์ประจำสาขา
อ.มรกต ภู่ทอง
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.อุกฤต คูหพันธ์
อาจารย์ประจำสาขา
ผศ.วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน
อาจารย์ประจำสาขา
อ.บดินทร์ มหาวงศ์
อาจารย์ประจำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม » สาขาวิชาการบัญชี


Choose a Language :