แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ