พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ***นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ตกกิจกรรมตอนปี 1 เข้าร่วมได้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

**นักศึกษาปี 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ
***นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ตกกิจกรรมตอนปี 1 เข้าร่วมได้

**** ชุดพิธีการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ****