ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ (สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ (สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
—-
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดของขั้นตอน
1. เข้าสู่ระบบคิวสอบสัมภาษณ์
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์และประเภทของการสมัคร ได้แก่ ผลการเรียน/ความสามารถพิเศษ

เครื่องมือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. โทรศัพท์ smartphone
2. เอกสาร QR Code สำหรับเข้าสู่ระบบ
3. ระบบคิวสอบสัมภาษณ์

ลำดับที่ 2 สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดของขั้นตอน
1. รับบัตรคิว
2. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ลงนามเอกสาร
3. สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
4. คลิกปุ่มสีเขียวในระบบคิวสอบสัมภาษณ์

เครื่องมือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระบบคิวสอบสัมภาษณ์
2. บัตรคิว
3. แบบลงลายมือชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์ (BSRU_AD202)

ลำดับที่ 3 ส่งผลการคัดเลือก
รายละเอียดของขั้นตอน
1. สรุปผลการคัดเลือกลงในแบบฟอร์ม
2. ลงนามเอกสารทุกแบบฟอร์ม
3. รวบรวมบัตรคิวทั้ง 2 ประเภท
4. นำส่งที่ กองกลาง อาคาร 1 ชั้น 4

เครื่องมือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. BSRU_AD202 แบบลงลายมือชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์
2. BSRU_AD203 แบบพิจารณา การสอบคัดเลือก
3. BSRU_AD301 แบบสรุปผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ภาคปกติ)
4. บัตรคิว

*สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือสำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ : https://drive.google.com/…/18nfJT3qufWO4PGfPdLpuhfiE0Z…/view