เอกสารประเมินตนเอง

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบประเมินดังแนบ และแบบ ป.มบส.-1 (พิมพ์ส่งที่สำนักงานคณะฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : แนบหลักฐาน ส่งไฟล์ผ่าน Google Drive (ส่งภายในวันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2566)

 
Choose a Language :