คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564

{Recent News}
คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564
——
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564 INTERNATIONAL MULTICONFERENCE OF MANAGEMENT SCIENCE 2021 The 5th (IMMS 2021) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM และไลฟ์สดการประชุมผ่านทางเพจ Facebook BSRU News และเพจ Facebook MS BSRU ในเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดาเกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Sebastian Kot, Ph.D. Eng.Founder and Co-editor of PJMS(Scopus Q2 Index journal)Faculty of Management, Czestochowa University of Technology Poland (KeynoteSpeechTopic: Sustainable Supply Chain Management in Small and Medium Companies) และได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

เวลา 13.00 น. เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ โดยได้แบ่งห้องนำเสนอผลงานวิจัยไว้ทั้งหมดจำนวน 7 ห้องด้วยกัน ดังนี้

⁃ ห้องประชุมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 1 ได้รับเกียรติจาก Dr.William P. Wall และ Mr.Richard Graham Swire เป็นกรรมการ และ Mr.Thanat Kornsuphkit เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี ผลงานวิจัยนำเสนอ จำนวน 8 เรื่อง

– ห้องประชุมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 2 ได้รับเกียรติจาก Dr.Apakorn Poltian Swire และ Dr.Hermann Gruenwald เป็นกรรมการ และ Piangthida Serisuthikulchai เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี ผลงานวิจัยนำเสนอจำนวน 9 เรื่อง

– ห้องประชุมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 3 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร และ ดร.กิตติ แก้วเขียว เป็นกรรมการ และ ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี ผลงานวิจัยนำเสนอจำนวน 6 เรื่อง

– ห้องประชุมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 4 ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ มากสุข และ รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย เป็นกรรมการ และ ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี ผลงานวิจัยนำเสนอจำนวน 8 เรื่อง

– ห้องประชุมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธันย์ ชัยทร และ ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร เป็นกรรมการ และ ดร.พอดี สุขพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี ผลงานวิจัยนำเสนอจำนวน 6 เรื่อง

– ห้องประชุมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 6 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และ ดร.สมยศ ติรนวัฒนานันท์ เป็นกรรมการ และ ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี ผลงานวิจัยนำเสนอจำนวน 6 เรื่อง

– ห้องประชุมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 7 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นวพร รัตนบุรี และ อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร เป็นกรรมการ โดยมี ผลงานวิจัยนำเสนอจำนวน 17 เรื่อง
——
สำหรับรายละเอียด วิดีโอย้อนหลังและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ สามารถรับชมและดาวน์โหลด ได้ที่ลิงค์ : http://management.bsru.ac.th/imms2021/
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
——
#BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564