ตักบาตรข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Choose a Language :