การจัดการสำนักงานงานสมัยใหม่

ผศ.เกษรา โพธิ์เย็น
สาขาวิชาการบริหารทรัพยามนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Choose a Language :