แนวทางการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

อาจารย์วัศยา หวังพลายเจริญสุข
สาขาวิชาการบริหารทรัพยามนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Choose a Language :