การสื่อสารวัฒนธรรมอาหารในพิธีกรรม

อาจารย์อารียา จุ้ยจำลอง
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Choose a Language :